Reglement Kras & win Filmfestival Oostende editie 2024

Wedstrijd met aankoopverplichting

 

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Kras & win tickets voor Filmfestival Oostende 2024’ (hierna de ‘Wedstrijd’), georganiseerd door Brouwerij De Halve Maan, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Walplein 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge onder het ondernemingsnummer 0871.950.123 (hierna genoemd de ‘Organisator’).

Artikel 2.

De Wedstrijd heeft als doel de promotie van Brugse Zot en loopt van 22 december 2023 tot en met 3 februari 2024. De Wedstrijd betreft een wedstrijd als tijdelijke actie met een aankoopverplichting en staat uitsluitend open voor personen die vanaf 22 december 2023 tot en met 3 februari 2024 een Brugse Zot aankopen in één van de deelnemende horecazaken in Oostende én die zich tijdens voornoemde periode op correcte wijze registeren via de website www.brugsezot.be/nl/ffo (Invullen van alle vereiste velden). Deelname aan de Wedstrijd is evenwel uitgesloten (a) voor personeel en medewerkers van de Organisator alsook hun inwonende partners en familie en (b) voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd. Minderjarigen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

Artikel 3.

Bij de aankoop van een Brugse Zot in één van de deelnemende horecazaken in Oostende in de periode vanaf 22 december 2023 tot en met 3 februari 2024 ontvangt de persoon één krasbiljet voor de Wedstrijd. Dit krasbiljet wordt onmiddellijk na aankoop en betaling van de Brugse Zot aan de deelnemer verstrekt samen met zijn Brugse Zot.

Niet alle krasbiljetten geven recht op een prijs.

Het krasbiljet heeft 1 kraszone, waaronder zich een unieke code van 6 tekens bevindt. Met deze code kan hij deelnemen aan de Wedstrijd op de website van de Organisator (www.brugsezot.be/nl/ffo).

Na ingave van het e-mailadres en de unieke code verneemt de deelnemer onmiddellijk of hij gewonnen of verloren heeft. Na ingave van de eerste code kan de deelnemer per inlogsessie nog maximaal 9 extra codes ingeven.  De prijzen bestaan uit 700 duotickets voor een film naar keuze tijdens het Filmfestival van Oostende, editie 2023 (Met uitzondering van de openingsfilm en de VIP-evenementen).

Indien de deelnemer gewonnen heeft krijgt hij/zij een email met een unieke code waarmee hij zich hij een ticket van een film naar keuze kan aankopen via www.filmfestivaloostende.be (Met uitzondering van de openingsfilm ‘en de VIP en de VIP-evenementen).

De prijzen die aan het eind van de wedstrijd niet gewonnen zijn, blijven eigendom van de Organisator.

Artikel 4.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert aanvaarding zonder voorbehoud van het onderhavig reglement. Het reglement betreffende de Wedstrijd is beschikbaar en integraal na te lezen op de website van de Organisator (www.brugsezot.be/nl/ffo).

Artikel 5.

Deelname aan de Wedstrijd is gelimiteerd tot 10 inzendingen op de website van de Organisator per deelnemer per dag.

Deelname aan de Wedstrijd in georganiseerd verband, zij het in het kader van een feitelijke of juridische vereniging, zij het door op de ene of de andere manier samen te werken of om meer algemeen de Wedstrijd te saboteren op welke wijze ook, is ten strengste verboden; vaststelling van overtreding van voormeld verbod resulteert in onmiddellijke uitsluiting van de Wedstrijd met als gevolg dat er geen enkele aanspraak jegens de Organisator kan gemaakt worden noch op de te winnen prijs. Dezelfde maatregelen zullen getroffen worden ten aanzien van eenieder die de deelnemingsvoorwaarden miskent, die een list of manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze handelt in strijd met de geest van de Wedstrijd.

Artikel 6.

De kost voor verbinding met Facebook en Twitter (met het oog op aankondiging van de Wedstrijd) of met de website (met het oog op deelname aan de Wedstrijd) valt volledig ten laste van de deelnemer met uitsluiting van eender welke mogelijkheid tot terugvordering van deze of andere kosten van de Organisator.

Artikel 7.

De Organisator sluit, voor zover wettelijk mogelijk, iedere mogelijke aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd volledig uit. De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens. Bovendien kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met de website of het mailsysteem. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën van de Wedstrijd en de hard- en/of softwareconfiguratie die door de deelnemer gebruikt werd. Deelname aan de Wedstrijd impliceert afstand van verhaal jegens de Organisator en kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet zoals de afwezigheid van beveiligingen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele malware, virussen, bugs, wormen, spam en gebreken van welke aard ook. De Organisator kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gelopen transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet of de gebruikte software, noch voor de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën of voor technische of software- of hardware gebreken.

Artikel 8.

De Organisatie geeft geen persoonlijke garantie voor de te winnen prijzen. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van de prijzen of voortkomend uit de relatie tussen de winnaar en de leverancier van de prijs, moeten rechtstreeks aan de leverancier gemeld worden en dus in geen geval aan de Organisator. De winnaar neemt, op zijn kosten, alle nuttige en noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik ervan.  

Artikel 9.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande verwittiging, wijzigingen aan te brengen aan deze Wedstrijd en/of aan het verloop ervan en/of aan het reglement.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder mogelijkheid van verhaal in hoofde van de deelnemers ten opzichte van de Organisator.

Artikel 10.

Conform de Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens worden de deelnemers op de hoogte gesteld van de opname van hun persoonsgegevens in een databank van de Organisator die uitsluitend gebruikt wordt voor interne doeleinden en voor de promotie en verkoop van goederen en diensten van de Organisator. Deze gegevens zullen op verzoek van de deelnemer worden meegedeeld waarbij de deelnemer steeds kosteloos recht op inzage, verbetering van en verzet tegen de verwerking van deze gegevens bezit overeenkomstig de nationale wetgeving.

Artikel 11.

De bepalingen van huidig reglement hebben ingeval van tegenstrijdigheid voorrang op de informatie verspreid via affiches, vouchers, websites, Facebook, Twitter of op enige andere wijze. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, het mechanisme van de Wedstrijd of de werking van de website, Facebook of Twitter met de deelnemers, noch wordt hierover op enige andere wijze hetzij schriftelijk of mondeling gecommuniceerd, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

Artikel 12.

Dit reglement wordt beheerst door en is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.