Wedstrijdreglement retail actie Nederland

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Brugse Zot winactie Nederland die wordt georganiseerd door Brouwerij De Halve Maan, gevestigd te 8000 Brugge, Walplein 26, met ondernemingsnummer BE 0871.950.123, hierna te noemen: “Halve Maan”, “wij”, “ons”.

Artikel 1       Algemeen

1.    Elk in Nederland woonachtig natuurlijke persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.
2.    Minderjarigen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
3.    Deze actie loopt exclusief via het speciaalbier Brugse Zot Blond.
4.    De werknemers van de organisator, de beheerders van de organisator en van alle andere personen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze wedstrijd, evenals de familieleden van de hier boven vermelde categorieën natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname.
5.    Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat Halve Maan mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.
6.    Door zijn loutere deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement.

Artikel 2       Persoonsgegevens

1.    Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.
2.    Deelnemers garanderen dat de door hen verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Halve Maan is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste/niet actuele/onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.
3.    De persoonsgegevens die verstrekt worden zullen enkel gebruikt worden door Halve Maan of de door haar aangeduide derde partijen om de wedstrijd af te handelen en de prijzen te overhandigen aan de winnaars. Ze worden verwerkt conform de Halve Maan privacyverklaring (die kan worden geraadpleegd op www.halvemaan.be) en overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992).
4.    Overeenkomstig de wet, kunnen deelnemers hun gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. Deelnemers die hun gegevens willen laten verwijderen tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaarden dat hun deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
5.    Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming om zijn persoonsgegevens te registreren in de bestanden van Brouwerij De Halve Maan. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
6.  Een deelnemer mag per dag maximaal 10 keer deelnemen met hetzelfde e-mailadres.

Artikel 3       Duur en verloop

1.    Deze wedstrijd loopt van 03/06/2024 tot en met 30/09/2024 om middernacht.
2.    Verloop van de wedstrijd:
2.1. Waar deelnemen?
De wedstrijd is toegankelijk op de website www.brugsezot.nl
De website is rechtstreeks toegankelijk via de URL, maar ook via een QR-code te vinden op de deelnemende Brugse Zot producten:
•    4- pack verpakking Brugse Zot Blond
•    Etiket Brugse Zot Blond flesjes
Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer zijn of haar code, de  wedstrijdvraag, en de schiftingsvraag en zijn of haar gegevens invullen. Bij aankoop van een Brugse Zot Blond in één van de deelnemende supermarkten in Nederland, in de periode van de wedstrijd, vindt de persoon aan de onderkant van de kroonkurk een unieke code voor de Wedstrijd. Niet alle unieke codes geven recht op een prijs. Met deze code kan hij of zij deelnemen aan de Wedstrijd op de website van de Organisator.

Gegevens invullen:
De deelnemer moet ook online zijn persoonsgegevens volledig invullen, conform met wat er op de website www.brugsezot.nl gevraagd wordt. Het volledig ingevulde deelnemingsformulier dient vóór elke laatste zondag van de maand om 23.59 uur te worden verstuurd op de website, voor een deelname met kans op één van de maandelijkse prijzen. Als de deelnemer op elk moment vragen heeft over hoe Halve Maan met persoonsgegevens omgaat, dan kan de deelnemer de ‘Privacy Verklaring’ beschikbaar op de website lezen.

Artikel 4        Winnaars

1.    De winnaars zijn diegenen die, van alle geldige deelnames:
1.    De wedstrijdvraag correct beantwoord heeft.
2.    De schiftingsvraag correct beantwoord heeft, of bij het uitblijven daarvan, het dichtst benaderd heeft. Ondanks het selectief karakter van de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag kan het zijn dat men toch ex aequo winnaars heeft. In dit geval zal de datum en tijd van de inzending mee in rekening gebracht worden bij het bepalen van de winnaars, d.w.z. dat de eerste inzending dan gekozen wordt.
2.    Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. Dit op het opgegeven e-mailadres.
3.    Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit Halve Maan, ondanks het feit dat Halve Maan het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan Halve Maan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze automatisch en zonder enige kennisgeving aan Halve Maan.
4.    Indien een prijs buiten de schuld van Halve Maan niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Halve Maan.
5.    Halve Maan behoudt zich het recht voor de prijzenpot aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere oorzaak buiten de wil van de organisator (zoals, zij het niet beperkt tot, erkende overmacht, pandemie, epidemie (cfr Covid-19), technische incidenten in verband met storingen van het gebruikte computersysteem, bedrieglijke toegang tot het computersysteem, defecten, onderbrekingen, of vertragingen in de netwerken voor telecommunicatie). 
6.    Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
7.    Iedere unieke deelnemer kan slechts één keer per maand winnen, ongeacht het aantal deelnames in die maand.

Artikel 5        Prijzen

1.    De te winnen prijzen zijn de volgende:
•    1ste maand van de wedstrijd, lopende van 3/06/2024 tot en met zondag 30/06/2024 middernacht, met de bekendmaking van de winnaars op maandag 01/07/2024:
o    2 X bistro set
o    4 X strandstoel
o    10 X muts
o    15 X glas 
o    15 X kousen
o    20 X kaartspel
o    25 X zonnebril
o    60 X opener
•    2de maand van de wedstrijd, lopende van 01/07/2024 tot en met woensdag 31/07/2024 middernacht, met de bekendmaking van de winnaars op maandag 01/08/2024:
o    2 X bistro set
o    4 X strandstoel
o    10 X muts
o    15 X glas 
o    15 X kousen
o    20 X kaartspel
o    25 X zonnebril
o    60 X sleutelhanger 
•    3de maand van de wedstrijd, lopende van 01/08/2024 tot en met zondag 31/08/2024 middernacht met de bekendmaking van de winnaars op maandag 02/09/2024:
o    2 X bistro set
o    4 X strandstoel
o    10 X muts
o    15 X glas 
o    15 X kousen
o    20 X kaartspel
o    25 X zonnebril
o    30 X opener
o    30 X sleutelhanger  
•    4de maand van de wedstrijd, lopende van 02/09/2024 tot en met maandag 30/09/2024 middernacht, met de bekendmaking van de winnaars op dinsdag 01/10/2024:
o    2 X bistro set
o    4 X strandstoel
o    10 X muts
o    15 X glas 
o    15 X kousen
o    20 X kaartspel
o    25 X zonnebril
o    30 X opener
o    30 X sleutelhanger  
o    15 x Limited Edition De Mol glas
2.    Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.
3.    Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Halve Maan.

Artikel 6        Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    Deelnemers erkennen dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van Halve Maan kunnen bekomen worden.
2.    In geen enkel geval kan Halve Maan verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.
3.    Halve Maan is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -:
o    de door haar, uitgekeerde prijzen;
o    het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
o    het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde;
o    gebeurlijke vergissingen of tikfouten in reglementen, aankondigingen van wedstrijden e.d.m.
4.    In het geval dat de bepaling van de winnaar exclusief gebeurt op basis van een IT procedure, aanvaarden de deelnemers dat Halve Maan niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die interveniëren bij de transmissie van de formulieren en de accommodatie van de website. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, afgelast of onderbroken, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor redenen die buiten de wil van Halve Maan vallen, zal Halve Maan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

Artikel 7        Auteursrechten en medewerking

Het is onder meer verboden om in het kader van deze wedstrijd:
1.    
1.    [slogans/foto’s] op te laden die onwettig zijn, beledigend, lasterlijk, obsceen of bedreigend van aard, of die om andere redenen kunnen leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
2.    [slogans/foto’s] op te laden die een inbreuk plegen op de privacy van anderen;
3.    [slogans/foto’s] op te laden waarin personen herkenbaar zijn en die daarvoor geen toestemming hebben gegeven;
4.    computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma's te plaatsen, verspreiden of op te laden;
5.    [slogans/foto’s] op te laden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten) van derde(n);
6.    advertenties of ander commercieel materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame te uploaden;
7.    links te plaatsen met het doel om bepaalde websites en dergelijke te promoten;
8.    ongevraagde of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam of andere ongewenste berichten te plaatsen, te verspreiden of op te laden.

Artikel 8        Rechten Halve Maan

1.    Halve Maan behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien op enige wijze in strijd gehandeld wordt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Halve Maan hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2.    Halve Maan behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Halve Maan hiervoor aansprakelijk zal zijn.
3.    Het is niet mogelijk voor Halve Maan om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van een inzending, behoudt Halve Maan zich het recht voor om de naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9       Contact

Als deelnemers vragen of opmerkingen hebben over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via info@halvemaan.be of via het contactformulier op www.brugsezot.be/nl/contact.

Artikel 10      Diversen

1.    Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.    Op deze wedstrijd zijn de Halve Maan gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3.    Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.